Cenaze Nasıl Yıkanır, Sorular ve Cevaplar

Haberdar et...

ölü nasıl yıkanır

Sözlükte “yıkama” anlamına gelen gasil, ilmihalde daha çok cenaze yıkanması için kullanılmaktadır. Ölen bir Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve kabre gömmek Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve defnedilmesi müstehaptır. (Müstehap: Dinen emredilmediği halde yapıldığında sevap kazandıran davranış anlamına gelmektedir.)

Cenazeyi yıkamak için, cenaze önce teneşir denilen yüksekçe bir yere, ayakları kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır.

Göbeğinden diz altına kadar olan avret yeri bir örtü ile örtülür ve elbisesi tamamen çıkarılır.

Ağzına ve burnuna su vermeksizin abdest aldırılır.

Sonra üzerine ılık su dökülür.

Sonra sabun ile yıkanır.

Sonra sol yanına çevrilerek sağ tarafı, daha sonra da sağ tarafına çevrilerek sol tarafı yıkanır.

Ölü oturur duruma getirilerek karnına hafifçe bastırılır. Eğer ölüden bir şey çıkarsa yıkanıp giderilir, yeniden yıkanması ve abdest aldırılması gerekmez. Her yıkayış üç defadan az olmamalı, gereksiz yere su israf edilmemelidir.

Dağılacak şekilde bozulmuş olan cenazenin sadece üzerine su dökülmekle yetinilir.

Ölüyü kendisine en yakın akrabasının yıkaması iyidir.

Ölü yıkandıktan sonra bir bezle kurulanır ve kefenlenir. Başına ve sakalına güzel koku sürülür, secde yerlerine kafur dökülür.

Ölünün adeta yeni doğmuş gibi yıkanması, bir yönüyle yeniden doğuşu sembolize etmekte; başka bir yönüyle de fani yolculuğun, yani dünya hayatının kendi üzerinde bıraktığı kir, toz ve bulaşıkları gidermeyi temsil etmektedir.

Ölünün yıkanması ile ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları:

Ölünün saçları ve/veya tırnakları kesilir mi?

Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez.

Ölü sünnet edilir mi?

Sünnet olmamışsa, sünnet edilmez.

Ölü yıkanırken pamuk kullanılabilir mi?

Cenaze yıkanırken pamuk kullanılmaz.

Cenaze nasıl kurulanır?

Yıkandıktan sonra havlu ve benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefen gömleği giydirilir ve geri kalan kefenleri yayılır.

Cenazeye koku sürülür mü?

Başına ve sakalına “hanut” denilen kâfur veya benzeri güzel kokulu bir şey konur. Secde yerleri olan alın, burun, eller, dizler ve ayaklara da kâfur konur.

Cenazenin yıkanacağı yer nasıl olmalıdır?

Ölünün yıkanacağı yer kapalı olup yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir.

Cenazeyi kimler yıkayabilir? Cenaze yıkamak için para alınabilir mi?

Bir ölüyü, ona en yakın olan kimse veya takva sahibi güvenilir kimse yıkamalıdır. Bu yıkamak parasız olmalıdır. Çünkü bu bir din görevidir. Öyle ki, yıkayıcı olarak bir kimseden başkası bulunmasa, bunun yıkama ücreti alması caiz olmaz. Fakat başka yıkayabilenler varsa, o zaman ücret alınabilir.

Erkek olan ölüyü kadın yıkayabilir mi? Kadın olan ölüyü erkek yıkayabilir mi? Kadın ölmüş kocasını yıkayabilir mi? Erkek ölmüş karısını yıkayabilir mi?

Erkek olan ölüyü erkek, kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Bu yıkayıcılar taharet üzere bulunmalıdırlar. Bunların cünüb, haiz, nifas halinde olmaları ve yıkayıcının gayri müslim olması mekruhtur. Ancak müslüman bir erkek hakkında gayri müslimden başka bir erkek ve müslüman bir kadın hakkında gayri müslim bir kadından başka kadın bulunmadığı zaman bunlar yıkayabilirler.

Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir. Çünkü kadın, iddet bekleyecektir. Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam halinde sayılır. Fakat bir erkek, ölmüş bulunan zevcesini yıkayamaz. Çünkü erkeğe iddet gerekmez. Karısı ölünce, aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak onu yıkayacak bir kadın bulunmazsa, koca zevcesine teyemmüm verir. (Üç İmama göre, kocanında zevcesini yıkaması caizdir.)

Erkekler arasında ölmüş olan bir kadına mahremi varsa, bu mahremi ona eli ile teyemmüm ettirir. Mahremi yoksa, yabancı bir erkek eline bir bez alarak ve gözlerini kapayarak teyemmüm ettirir. Su bulunmadığı zaman yine teyemmüm ile yetinilir. Bir cenaze için teyemmüm yapılıp namazı kılındıktan sonra su bulunacak olsa, yeniden yıkanır.

Çocukların cenazesi nasıl yıkanır?

Ölü olarak düşen bir çocuk, bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez.

Henüz büluğ çağına yaklaşmamış (müştehat olmayan) bir kız çocuğunu erkek yıkayabildiği gibi, henüz mürahik (buluğ çağına ermemiş) bulunan bir erkek çocuğunu da kadın yıkayabilir.

Suda boğulmuş birisinin cenazesi nasıl yıkanır?

Suda boğulmuş olan bir müslüman, yıkamak niyeti ile üç defa suda hareket ettirilerek yıkanır. Yalnız su içinde kalmış olması, hayattaki müslümanları cenazeyi yıkama farzını yerine getirmekten kurtarmaz.

Gayri Müslimlerin cenazesi yıkanır mı? Gayri Müslimlerin cenazesi nasıl yıkanır?

Bir müslümanın akrabası veya zevcesi olan bir gayri müslim öldüğü zaman onun dindaşlarına verilir. Eğer bunlara verilmezse, sünnet üzere olmaksızın yıkanır ve sarılarak gömülür, yukarıda açıklandığı üzere mü’minlere yapılan işlem buna yapılmaz.

Ölen bir müslümanın, gayri müslimden başka akrabasından bir velisi bulunmasa, cenazesi gayri müslimlere verilmez. Çünkü bunun teçhiz ve tekfini ile ilgili bütün görevler müslümanlar üzerine bir farz-ı kifayedir.

Travesti’nin cenazesi yıkanır mı? Travesti’nin cenazesi nasıl yıkanır?

Erkek mi, kadın mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine “hünsa-i müşkil” denilen kimse ölünce teyemmüm ettirilir, yıkanmaz. Kefenlenme hususunda kadın sayılır.

Ölmüş bir Müslümanın başı ve/veya vücudunun çoğu yoksa cenazesi nasıl yıkanır?

Ölmüş olan bir müslümanın başı ile beraber vücudunun çoğu bulunuyorsa yıkanır; kefenlenir ve namazı kılınır. Fakat başsız olarak yalnız vücudun yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuş olsa yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerine namaz kılınmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Cenaze kefenlendikten sonra ölüden bir şey çıkarsa yeniden yıkanması gerekir mi?

Kefene sarıldıktan sonra ölüden çıkacak bir sıvı veya benzeri şeyler artık yıkanmaz.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

Cenazelerin yıkanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar (Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik)

MADDE 24 – (1) Cenazelerin yıkanması esnasında,

a) Eldiven ve önlük giyilir,

b) Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır,

c) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,

ç) (Değişik:RG-19/1/2013-28533) Bulaşıcı hastalık nedeni ile ölenler için ölüm belgesi veren hekimin veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,

d) Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.

Cenazelerin yıkanması (Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik)

MADDE 26 – (1) Ölüm resmi hastanede gerçekleşmiş ise, (Değişik ibare:RG-19/1/2013-28533) ölüm belgesi alındıktan sonra cenaze, yakınlarının talebi halinde hastanenin görevli gassalları veya hastanece dışarıdan temin edilecek gassallar tarafından hastanenin gasilhanesinde yıkanır, kefenlenir ve tabutlanır.

(2) Ölüm hastane dışında gerçekleşmiş ise cenaze yakınlarının talebi halinde, cenaze nakil aracı ile belediyenin gasilhanesine getirilerek görevli gassallar tarafından yıkanır, kefenlenir, tabutlanır.

(3) Köylerde cenaze yıkanması, kefenlenmesi ve tabutlanması için köy ihtiyar heyetince uygun bir yer tesis edilir. Cenaze köy ihtiyar heyetinin temin edeceği bir gassal tarafından yıkanır, kefenlenir ve tabuta konulur.

(4) Kadın cenazeler için görevli kadın gassal yoksa belediye veya köy muhtarlığı tarafından kadın gassal temin edilir.

Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/

Cenaze Nasıl Kefenlenir?
Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Haberdar et...

Mesajınız

No Preview
Şehit Ali Teke
Şehit Buket Keleş
Şehit Birol Öztekin
Şehit Şahin Aslan
Sedat Polat
Hacer Tülü
Servet Altundağ
Züleyha Koymatoğlu
No Preview
Şehit Ali Teke
No Preview
Erkan Kalender
Şükrü Doğru
Şehit Buket Keleş
Haydar Varan
Günay Torun
Nedim Yaşar
Ali Rıza Gültekin
Refik Durbaş
Uğur Kıvılcım
Sevim Ebeoğlu
Zeki Özpınar (Zekeriya Tülek)
Bülent Ecevit
Mustafa Bülent Ecevit
Atatürk resimleri
Mustafa Kemal Atatürk
Hz. Muhammed
Hz. Muhammed (S.A.V.)
Salih Mertan
Gurbet Damar
Gökhan Vural Arı
İsmail Devrim